Kelly & Stuart - Somerford Hall, Staffordshire 2016